Home > Blue Screen > Bsod Fix Windows 7

Bsod Fix Windows 7

Contents

ASUS Laptop Windows 7 Intel Core i5 Regards, Mitch Reports: · Posted 4 years ago Top Xhi Posts: 6298 This post has been reported. Om du av misstag har tagit bort eller mixtrat med filen boot.ini kan det hända att stoppkoden 0x7B visas under startproceduren. De här stoppkoderna uppstår alltid under startprocessen. STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED) STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Dessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillstånd uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från. Source

Om inte heller det löser problemet byter du ut hårddisken. Kom ihåg: Kod 7 betecknar ett datafel som kan åtgärdas, inte ett diskfel. Om diagnostiktesterna körs utan fel kör du en fullständig filsystemkontroll från återställningskonsolen (chkdsk /f /r) för att identifiera och (möjligen) åtgärda skadade data. Försök igen senare. https://support.microsoft.com/en-us/help/17074/windows-7-resolving-stop-blue-screen-errors

Windows 7 Blue Screen On Startup

Skadat filsystem Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r. Ange "!analyze -v" i kommandoradsfältet (kd>) längst ned i fönstret och tryck på Enter så utför WinDbg en detaljerad analys av filen. Du måste köra fullständig systemdiagnostik.

Det krävs administratörsbehörighet för att installera verktyget. Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO) Den här stoppkoden anger att en drivrutin försökte få åtkomst till ett visst minnesområde när så inte skulle ske, vilket innebär att det själva drivrutinen är felaktig. Blue Screen Error Windows 8 Saker att undersöka Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller vilket program som filen hör till och uppgradera antingen till den senaste versionen

Konfigurera symbolsökvägen som används av felsökningsverktyget för att omvandla adresser i minnesdumpfilen till begripliga sökvägar: expandera menyn File (arkiv), välj Symbol File Path (symbolsökväg), skriv in "SRV*c:\debug_symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols" i dialogrutan och klicka How To Fix Blue Screen Windows 7 Memory Dump RAID-inställningar Det kan hända att det här felet uppstår om du har experimenterat med inställningarna för RAID-styrenheten. Saker att undersöka: Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterade med den senaste Dell-versionen.

Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS.

NN är numret i en sekvens med skapade dumpfiler för en dag om flera dumpar skapades samma dag (den första kraschdumpen en viss dag får numret 01, den andra 02 osv.). Blue Screen Error In Windows 7 And Restart Solution Kontrollera att system-BIOS är uppdaterat. När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm. Dina synpunkter har skickats.

How To Fix Blue Screen Windows 7 Memory Dump

Tack. I have run chkdsk a couple times with no really big error except for 'failed to transfer logged messaged to the event log with status 50' Can someone PLEASE help me? Windows 7 Blue Screen On Startup Bild 3: Analysera resultatet En detaljerad förklaring av stoppkoden (i exemplet kan du se att kärnan påträffade felet EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), dvs. How To Fix Blue Screen Windows 10 Felaktigt konfigurerad BOOT.INI (Windows Vista).

Felsökningsverktyget för Windows är ett kraftfullt verktyg med många användningsområden, men i den här artikeln är vi endast intresserade av hur väl det kan analysera minnesdumpfiler som genererats vid blåskärmsfel och this contact form Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör BOOTCFG /REBUILD STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM) Den här stoppkoden visar att det har uppstått en situation som drivrutinen i NTFS-filsystemet inte kan hantera och det har Reports: · Posted 4 years ago Top

Det sätt som de här felmeddelanden visas på är ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death". Kör diagnostik för datorminnet. Systemet lagrar vanligen minidumpfiler i antingen: C:\WINNT\Minidump\ eller C:\Windows\Minidump\. have a peek here Resultatet är ett långt stycke text och det kan hända att du måste bläddra nedåt i felsökningsverktygsfönstret för att hitta all relevant information.

Uppdatera system-BIOS till den senaste tillgängliga versionen. Blue Screen Error Codes Den här artikeln är specifik för Microsoft Windows 7. Försök med att återställa RAID-inställningarna till Autodetect (automatisk avkänning, vanligen rätt inställning).

Felsökningsverktyget måste anpassas något innan det går att använda.

Filerna får namnet miniMMDDYY-NN.dmp, där MM är månaden, DD är dagen och YY är det år då dumpfilen skapades. How-To Geek Articles l l Subscribe l l FOLLOW US TWITTER GOOGLE+ FACEBOOK GET UPDATES BY EMAIL Enter your email below to get Använda felsökningsprogrammet i Windows Felsökningsverktyget för Windows är ett av de verktyg som Microsofts programvaruutvecklare och supportpersonal använder mest för att analysera och lösa fel som leder till minnesdumpfiler, och det Blue Screen Error In Windows Xp Kitts och Nevis St.

Det beror nästan alltid på att: En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns Ett oväntat fel uppstår i en systemtjänst (till exempel virussökning) Skadat eller felaktigt installerat I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen, vem som skapade den, hur gammal den är osv.

Then continue to boot. Check This Out Om både grafikdrivrutinerna och system-BIOS är uppdaterade kontrollerar du om tillverkaren har några nya drivrutinsuppdateringar.

Windows 8 Windows Vista Windows XP Dell rekommenderar: Lösa stoppfel (blåskärmsfel) i Windows 7 (Microsoft-innehåll) Vad är ett blåskärmsfel? Du kan troligen inte förhindra att det här felet uppstår igen genom att installera om Windows. Snabbtestet är inte ett tillräckligt genomgripande test i det här fallet. Klicka här om du vill ändra operativsystem.

Hey guys, So today I found out that I had something called a google redirecting spyware? Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela När installationen är klar klickar du på Start, klicka på Alla program, klicka Debugging Tools for Windows (felsökningsverktyg för Windows), därefter på WinDbg för att öppna felsökningsverktyget. STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER) Det här blåskärmsfelet anger att en enhetsdrivrutin – nästan alltid en grafikdrivrutin – väntar på att något (vanligen en maskinvaruåtgärd) ska hända.

Försök med att köra en fullständig hårddisks- och minnesdiagnostik efter att du har installerat om minnet och anslutit datakablarna till hårddisken på nytt. Kör en fullständig minnes- och hårddisksdiagnostik. Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den. Om det inte går att lösa problemet med någon av ovanstående åtgärder installerar du om Windows.

STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet. Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning. Felsökningsverktyget öppnar dumpfilen och visar en kort beskrivning av orsaken till att systemet kraschade. (Bild 2) Första gången du använder felsökningsverktyget för att öppna en dumpfil för ett system måste du Du måste hämta och installera programmet (15 MB) från Microsofts webbplats.

Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden 0x000000ED och 0x0000007B 0x00000024 0x0000007E och 0x0000008E 0x00000050 0x000000D1 0x000000EA Använda felsökningsprogrammet i Windows I den här artikeln beskrivs vad blåskärmsfel är, varför de uppstår, hur du Hårddiskfel Kör inbyggd diagnostik på hårddisken. Som en sista utväg försöker du med att byta grafikkortet.