Home > Blue Screen > Bsod Dell Inspiron 15r

Bsod Dell Inspiron 15r

Contents

Systemet har läst in NTLDR och överfört kontroll över startprocessen till NTOSKRNL (kärnan). Generated Wed, 14 Dec 2016 00:55:02 GMT by s_wx1193 (squid/3.5.20) Loading... Felsökningsverktyget för Windows är ett kraftfullt verktyg med många användningsområden, men i den här artikeln är vi endast intresserade av hur väl det kan analysera minnesdumpfiler som genererats vid blåskärmsfel och have a peek at this web-site

När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm. I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen, vem som skapade den, hur gammal den är osv.

Om felet började visas efter att ett program eller en drivrutin hade installerats avinstallerar du programmet eller drivrutinen. solved How do I fix this blue screen error? "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" Why dell inspiron 15R laptop not support windows xp solved Dell 1545 Inspiron Windows 7 hp 32bit, nothing works just keeps

Blue Screen Error In Windows 7

Antingen kan den inte hitta återstoden av sig själv eller så kan den inte läsa filsystemet på den plats där den tror att det är lagrat.När du felsöker det här felet You can work on the internet, if you choose Safe Mode with Networking. Windows 10 Safe Mode loads the operating system with a minimal set of system files and device drivers – just enough to boot the Windows OS. The screen test artifacts say it, and the blue screen of death was caused by the video driver crashing.

Du kan troligen inte förhindra att det här felet uppstår igen genom att installera om Windows. Saker att undersöka: Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterade med den senaste Dell-versionen.   Kontrollera att system-BIOS är uppdaterat.   Om både grafikdrivrutinerna och system-BIOS är uppdaterade kontrollerar du om tillverkaren har När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm. Dell Inspiron Blue Screen On Startup How to fix blue screen of death error on windows 7 at startup?

Now whenever i switch on my system it first shows 2 options 1. Blue Screen Error Windows 10 As you probably know that blue screen error happens for various reasons and many of them are unknown to normal users who don’t get too deep in this computer thing. About Press Copyright Creators Advertise Developers +YouTube Terms Privacy Policy & Safety Send feedback Test new features Loading... Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS.

Dina synpunkter har skickats. Windows 10 Blue Screen On Startup Resultatet är ett långt stycke text och det kan hända att du måste bläddra nedåt i felsökningsverktygsfönstret för att hitta all relevant information. STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet. Press F12 (for Inspiron 15r, ESC in many others) to enable boot options.

Blue Screen Error Windows 10

Comments 5 comments kksonakiya3 years ago from Gwalior Author Sometimes the system gets hot and dumps the data. navigate to this website Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning. Blue Screen Error In Windows 7 Kitts och Nevis St. Windows 7 Blue Screen On Startup Skadat filsystem Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r.

writerjj4 years ago Its been quite a while since I encountered any blue screen error. http://afede.org/blue-screen/dell-inspiron-1545-bsod.html Once i select 2 next time it reaches the Starting windows and the laptop gets stuck. skc12345Oct 25, 2013, 7:14 PM what do u mean by reflow or reball it? Your cache administrator is webmaster. Blue Screen Error Windows 8

Windows7/8 does not start after instrallation for my dell INSPIRON 15R N5110 blue screen come and restart automaticallly Blue screen problem on my dell inspiron 15r 5520 laptop. Saker att undersöka: Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterade med den senaste Dell-versionen. Filerna får namnet miniMMDDYY-NN.dmp, där MM är månaden, DD är dagen och YY är det år då dumpfilen skapades. Source But when i install ubuntu on the same laptop it works fine as a matter a fact i am using it right now to post the question.

När du felsöker det här felet åligger det dig att ta reda på varför förvirring uppstått i Windows-kärnan och åtgärda orsaken till förvirringen. Blue Screen Windows 10 You are quite aware of the fact that current hard disks are plug and play ready and there is no format required when you connect it to your ‘other system’. Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den.

What you can do is, go to Control Panel, open Device Manager and find a driver, which is faulty.

Om inte heller det löser problemet byter du ut hårddisken. I tried reinstalling, but nothing worked. Kör diagnostik för datorminnet. Windows Debugger Det krävs administratörsbehörighet för att installera verktyget.

Försök igen senare. När någon av de här stoppkoderna visas har följande inträffat: Systemet har slutfört självtest vid start (POST). Kitts och Nevis St. have a peek here Felsöknings- och åtgärdsstegen för meddelandena är desamma och du behöver troligen använda felsökningsverktyget för Windows för att ta reda på vad som orsakade felet.

GuruBrew 1,002,056 views 20:51 How to Fix Bluescreen error STOP 0x0000001A on Windows 7 - Duration: 11:58. Srikant Sahu, The Computer guy Troubleshoot any computer ProblemsWritten 9w agoAccording to Microsoft, this error can be caused by Power outage, faulty hardware such as RAM or hard drive), antivirus software, Pages open, but don't load. Your Rating: ?

Dell Inspiron 560 Blue Screen of Death, Power Strip problem solved Screen works on HDMI but is incredibly dark when not connected. Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS. Sverige Välj land Afghanistan Albanien Algeriet Amerikanska Jungfruöarna Angola Anguilla Antigua och Barbuda Argentina Armenien Aruba Asien/Stillahavsområdet Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien och The best way to find out the reason is to turn the system on in ‘safe mode’.